Reklamačný poriadok

Domov O nákupeReklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovar predávaný elektronickým obchodom M3R eShop, prevádzkovaným spoločnosťou M3R s.r.o., so sídlom Malý trh 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 51 441 578, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 127279/B (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci").

 

2. Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od predávajúceho tovar prostredníctvom elektronického obchodu, a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "kupujúci").

 

3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

4. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si môže reklamáciu uplatniť až po úplnej úhrade ceny za tovar.

5. Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), tak na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

6. Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu u predávajúceho bezodkladne, a to hneď po zistení vady.

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené:

a) mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.


8. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

9. Zodpovednosť za vady sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

10. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu spoločnosti uvedenú v kontaktoch, avšak nie na dobierku.Reklamovaný tovar je po vzájomnej dohode tiež možné doniesť osobne. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou elektronickej pošty).

11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

13. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby táto bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu používaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (a vrátenie peňazí).


14. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

15. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar sa môže pri preprave poškodiť. Kupujúcemu odporúčame rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci svojim podpisom pri prebratí tovaru prehlasujete že obal je nepoškodený.

16. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 

17. Kontaktná adresa na vybavenie reklamácie: M3R s.r.o., Malý trh 2, 811 08, Bratislava, Slovenská republika.


18. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 10. septembra 2018 a vzťahuje sa na všetky reklamácie, ktoré boli uplatnené po jeho účinnosti.

 

Copyright 2018 - 2021 © M3R eShop