Všeobecné obchodné podmienky

Domov O nákupeObchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou M3R s.r.o., so sídlom Malý trh 2, 811 08 Bratislava, IČO 51 441 578, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 127279/B (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu eshop.m3r.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru eshop.m3r.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo elektronická pošta (ďalej len "email") odoslaná na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim emailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou M3R s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia a spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je  nedostupný, neodpovedá na email atď.),
b) prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,
c) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

a) kontaktovať elektronický obchod (viď. kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí,
b) ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu elektronického obchodu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou),
  - tovar nesmie byť použitý,
  - tovar musí byť nepoškodený,
  - tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne),
  - spolu s tovarom je potrebné zaslať aj doklad o kúpe - faktúru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané prevodom na uvedený účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko elektronický obchod neručí za jeho prípadnú stratu počas doručenia. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu. Ceny sú uvádzané vrátane DPH.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť M3R s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného sa odvíja od voľby kupujúceho a je uvedená v cenníku dopravy.

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Predávajúci akceptuje nasledovné platobné podmienky:

a) platbu vopred bankovým prevodom na bankové spojenie spoločnosti M3R s.r.o. uvedené v kontaktoch,

b) platbu on-line platobnou kartou,

c) platbu na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

d) platbu v hotovosti pri osobnom odbere na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

7.2 Elektronický obchod si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

 

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Elektronický obchod zabezpečuje  alebo sprostredkúva nasledovné spôsoby dodania:

a) doručenie prepravnou službou,

b) zaslanie poštou na adresu alebo na poštu,

c) doručenie prostredníctvom výdajných miest,

d) osobný odber (po vzájomnej dohode).

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Záručné podmienky a Reklamačný poriadok sú uvedené na webových stránkach elektronického obchodu v samostanej časti Reklamačný poriadok a tvoria neoddeliteľnú časť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

10. Zodpovednosť za chyby na webových stránkach elektronického obchodu

10.1 Spoločnosť M3R s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na webových stránkach eshop.m3r.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť M3R s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť M3R s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Podmienky ochrany osobných údajov sú uvedené na webových stránkach elektronického obchodu v samostanej časti Ochrana osobných údajov a tvoria neoddeliteľnú časť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

12. Účinnosť

12.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10. septembra 2018 a vzťahujú sa na všetky obchodné vzťahy, ktoré boli uzavreté po jeho účinnosti.

Copyright 2018 - 2021 © M3R eShop