Zásady ochrany osobných údajov

Domov Naše politikyOchrana osobných údajov

V súlade s požiadavkami Zákona o ochrane osobných údajov poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov doktnutých osôb.

1. Prevádzkovateľ

Vo vzťahu k týmto Zásadám ochrany osobných údajov (ďalej iba "Zásady") je prevádzkovateľom, a teda subjektom, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, spoločnosť M3R s.r.o., so sídlom Malý trh 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51441578, DIČ: 2120727939, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 127279/B.

 

Orgánom dozoru a dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

2. Zodpovedná osoba

Osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na adrese dpo@eshop.m3r.sk.

3. Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 

a) Zabezpečenie vitálnych funkcií elektronického obchodu, a to najmä pre účely uzatvárania a realizácie kúpnych zmlúv. Ide najmä o spracúvanie objednávok, faktúr, daňových dokladov, platieb, doručovania tovaru, reklamačného konania a sťažností.

b) Vedenie evidencie osobných údajov dotknutých osôb v zmysle osobitných predpisov (najmä zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov).

c) Uplatnenie našich práv a právnych nárokov. Ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

d) Poskytovanie osobných údajov pri poskytovaní súčinosti podľa osobitných predpisov (najmä Trestný poriadok, Exekučný poriadok, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok).

e) Marketingová činnosť. Ide najmä o informovanie o produktoch a službách v rámci priameho marketingu, realizáciu marketingových súťaží a zabezpečenie vernostného programu.

4. Právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

 

a) Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy - na tomto právnom základe spracúvame osobné údaje na účely podľa bodu 3a, 3c.

b) Spracúvanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov - na tomto právnom základe spracúvame osobné údaje na účely podľa bodu 3a, 3c, 3e.

c) Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti - na tomto právnom základe spracúvame osobné údaje na účely podľa bodu 3b, 3d.

d) Spracúvanie na základe udeleného súhlasu - na tomto právnom základe spracúvame osobné údaje na účely podľa bodu 3e.

5. Rozsah osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v minimálnom rozsahu potrebnom na naplnenie účelov spracovania podľa bodu 3. Spracúvané sú nasledovné kategórie osobných údajov:

 

a) Identifikačné údaje - meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, pre podnikateľov názov spoločnosti, právna forma, webová adresa, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH.

b) Kontaktné údaje - adresa elektronickej pošty (email), fakturačná adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, identifikačné a kontaktné údaje kontaktnej osoby.

c) Komunikácia - záznamy telefonátov a komunikácie uskutočnenej v elektronickej a písomnej forme.

d) Marketingové informácie - evidencia súhlasov (marketingové, odber noviniek, vernostný program), zakúpené / prezerané tovary a služby, využívanie elektronického obchodu, účasť a výsledky prieskumov trhu a súťaží, využívanie vernostného programu.

e) Obchodné prípady - evidencia objednávok, predmet zmluvy, číslo bankového účtu, platby, použité platobné metódy, použité spôsoby dopravy, údaje o reklamovanom tovare, spôsob vybavenia reklamácie.

6. Zdroj osobných údajov

Všetky spracúvané osobné údaje získavame priamo od doktnutých osôb.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané na obmedzený čas, a to najviac dovtedy, kým je to potrebné na stanovený účel spracúvania. Následne sú osobné údaje vymazané.

 

V prípade udelenia súhlasu osobné údaje spracúvame po dobu trvania platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípade zákonnej povinnosti osobné údaje uchovávame po dobu špecifikovanú v príslušnom zákone. V prípade zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty je táto lehota 10 rokov. 

 

Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak bol udelený súhlas doktnutej osoby na dhodobé uchovávanie osobných údajov, alebo ak je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti.

8. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom, ktoré nám poskytujú nasledovné služby:

 

a) prepravné a doručovateľské služby,

b) účtovné služby,

c) spracovanie platieb,

d) právne služby,

e) služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok,

f) služby poskytovania online mediálnych kanálov pre poskytovanie reklamy,

g) štátne orgány a orgány verejnej moci v prípade zákonnej povinnosti alebo uplatnenia našich práv a oprávnených záujmov.

9. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená adekvátne prijatými technickými a organizačnými opatreniami. Prístup k osobným údajom majú len zaškolené osoby poverené na ich spracúvanie.

10. Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 

a) Právo na prístup - právo požadovať informácie o spracúvaných osobných údajoch a právo požadovať k nim prístup (kópia spracúvaných osobných údajov).

b) Právo na opravu - právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov.

c) Právo byť zabudnutý - právo na vymazanie osobných údajov v prípade ich nezákonného spracúvania.

d) Právo na obmedzenie - právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov v prípade podania žiadosti o opravu alebo namietaní spracúvania.

e) Právo namietať - právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade, že sa domievate, že nemáme právo na ich spracúvanie.

 

Uplatnenie Vašich práv: V prípade Vašich otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia Vašich práv, prípadne akýchkoľvek iných otázok, skontaktujte sa prosím s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov na adrese dpo@eshop.m3r.sk.

V prípade, že obdržané informácie nebudú uspokojivé, alebo máte pocit, že spracúvame Vaše osobné údaje nespravodlivo alebo nezákonným spôsobom, môžete sa obrátiť na príslušný Dozorný orgán (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

11. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 10. septembra 2018.

 

Copyright 2018 - 2021 © M3R eShop